Lezing Trijelûk…

Lezing Trijelûk…

Lezing Alpita de Jong en Doeke Sijens

Op de tweede avond van het drieluik, 23 mei, zijn Alpita de Jong en Doeke Sijens te gast. Van Alpita de Jong verscheen de  biografie van Joast Halbertsma en nu werkt ze aan de biografie van Wilhelmina, de eerste koningin van Nederland. Doeke Sijens schreef eerder de biografie van Reinder Brolsma en hij werkt nu aan de biografie van Trinus Riemersma.

Wanneer: dinsdag 23 mei

Waar: Tresoar, Kafee De Gouden Leeuw

Tijd: 19.30 uur

De lêzing giet oer Joast H. Halbertsma. Dr Alpita de Jong fersoarget de lêzing.

Halbertsma wie in echte ûndersiker,  ferdjippe him yn de skiednis, socht nei âlde ferhalen, die ûndersyk nei âlde kultueren en sammele ek nochris alles wat mei de Fryske identiteit te meitsjen hie.  De samling fan Joast Halberstma hat it begjin west fan it Frysk Museum. Hy wie yn Nederlân de earste dy’t oer it Boeddhisme publiseard hat 1843. Neffens Alpita hat dit alles mei syn menniste opfieding yn Grou te meitsjen.

Op de jûn hâldt ek Doeke Sijens in ferhaal oer syn wurk.

De lêzing is frij tagonkelik, wol graach yn it foar oanmelde by Tresoar (sjoch op harren site, by aginda).