Pastoraat

Het pastoraat valt uiteen in:

Huis- of ziekenbezoek
De predikanten bezoeken de leden, vrienden en belangstellenden, zij zijn te allen tijde bereid om te komen. U kunt hen bellen voor een afspraak. Als u weet dat er iemand behoefte heeft aan een bezoek maar dit liever zelf niet doorgeeft, wilt u dit dan doen? Ook bij opname in het ziekenhuis dit graag doorgeven, dit gebeurt namelijk niet meer automatisch vanuit het ziekenhuis.

Bezoekcommissie
Onderling pastoraat is een onmisbare schakel in ons gemeentewerk. Vanuit die gedachte functioneert onze bezoekcommissie, waarvan de leden eenmaal per maand samenkomen. Daarbij is afwisselend ds. Hiemstra of <vacature> aanwezig.
Dit is een groep mensen die trouw de langdurig zieken bezoekt. Tevens brengen ze een bloemetje bij de jarige leden, vrienden en belangstellenden die 75, 80, 85 jaar of ouder zijn geworden. Ook bezoeken ze degenen die hun 40-jarig huwelijksjubileum of een volgend huwelijkslustrum mogen beleven

Wijkcommissie
Onze gemeente is ingedeeld in negentien wijken, te weten veertien in de stad, drie rondom Leeuwarden en een wijk voor de overige leden die ergens anders in de provincie of buiten de Friese grens wonen. Een paar wijken zijn samengevoegd, nl. Westerparkwijk en Europaplein (wijk 2+3), Vrijheidsplein/Lekkum en Rondom Cambuur (wijk 7+8), terwijl Zuiderburen bij Goutum (wijk 16) is ingedeeld. Wat de predikanten betreft wordt de grens tussen hun wijken gevormd door de Dokkumer Ee en de weg naar Heerenveen (A 32). Ds. Hiemstra heeft de wijken ten westen van deze grens en <vacature> ten oosten ervan. 

Iedere wijk heeft een wijkcontactpersoon. Deze onderhoudt contact met de leden in haar/zijn wijk. Ziekte of andere moeilijkheden en ook heugelijke gebeurtenissen geeft zij/hij door aan de predikant of omgekeerd, zodat er aandacht aan kan worden besteed. De wijk contactpersoon brengt de kerstattentie naar de ouderen in de wijk en bloemen naar de zieken. Verder organiseert de contactpersoon ieder voorjaar een huiskamerbijeenkomst voor de leden in de wijk.

Het wijkwerk wordt gecoördineerd door de wijkcommissie. Deze regelt met de predikanten de datums en het onderwerp van de huiskamerbijeenkomsten en zorgt voor de uitnodigingen. Ook het regelen van de kerstattenties hoort tot haar taak. Eenmaal per jaar organiseert de wijkcommissie een vergadering met de wijkcontactpersonen. Dan wordt o.a. het onderwerp voor de huiskamerbijeenkomsten besproken.